Category Archives: Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN  Ðịa chỉ : – Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên) 024 6686 3316 – Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) 024