Giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

Ðịa chỉ : – Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên) 024 6686 3316
– Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) 024 6686 3216
Email hssv.dhnn@vnu.edu.vn


Trưởng phòng: ThS. Vũ Văn Hải

Email: hai32n@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 110 Nhà A1

Phó Trưởng phòngThS. Nguyễn Văn Đoàn

Email: doannv@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 304 Nhà A1

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN – CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
ThS. Vũ Văn Hải

 Trưởng phòng

Bí thư chi bộ

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Phụ trách chung công việc của phòng 

– Trực tiếp phụ trách công tác Học sinh sinh viên.

– Phụ trách hoạt động quản trị thương hiệu của Nhà trường.

– Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ.

– Phụ trách thi đua khen thưởng.

– Phụ trách phần mềm QLĐT và QL người học.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn

Phó Bí thư chi bộ

Phó Trưởng phòng

Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lí học đường

– Giúp Trưởng phòng điều hành các công việc trong phòng.

– Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, sinh viên; tổ chức các hoạt động định hướng CTTT;

– Phụ trách hoạt động tuyên truyền, khánh tiêt, lưu trữ truyền thống, cơ sở vật chất.

– Phụ trách in và cấp thẻ SV, thẻ cán bộ.

– Phụ trách công tác quân sự địa phương đối với người học.

– Phụ trách trang mạng xã hội Facebook vể Trường ; website (mục HSSV).

– Phụ trách công tác kiểm định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

TS. Nguyễn Thị Thu Dung

Chuyên viên

– Thực hiện công tác của Tổ Hỗ trợ sinh viên và Tổ việc làm sinh viên

– Thực hiện liên hệ doanh nghiệp, tạo việc làm thêm, thực tập

– Thực hiện ngày hội việc làm sinh viên, ngân hàng việc làm, học bổng trên website

– Phối hợp thực hiện đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng

– Thưc hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công

CN. Nguyễn Thị Như Anh

Chuyên viên

 – Công tác hỗ trợ sinh viên
CN. Trần Trí Thành

Chuyên viên

 – Công tác hỗ trợ sinh viên
ThS. Nguyễn Thanh Phương

Chuyên viên

Tổ trưởng công đoàn

– Thực hiện công tác khánh tiết, văn thư, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo

– Thực hiện báo cáo về công tác chính trị (theo tuần); tổ chức và tham gia tổ dư luận sinh viên

– Thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí theo phân công của Trường

– Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, cơ sơ vật chất, phòng lưu trữ truyền thống.

– Phụ trách công tác công đoàn; thực hiện phân công coi thi

– Phối hợp thực hiện kết nối doanh nghiệp

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Trần Thúy Ngân

Chuyên viên

Tổ trưởng tổ Quản lý học sinh sinh viên

– Phụ trách công tác thống kê, báo cáo

– Phụ trách công tác học bổng trong và ngoài ngân sách Nhà nước

– Thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV.

– Phụ trách hợp đồng đào tạo theo địa chỉ, Quản lý hồ sơ sinh viên thuộc các hợp đồng này

– Phụ trách tập hợp các hồ sơ, công văn liên quan đến mảng công tác được giao

– Báo cáo tình hình việc làm (theo hướng dẫn 4806/BGD và 3890/HD-ĐHQG)

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN. Phạm Thị Thu  Hiền

Chuyên viên 

– Thực hiện nhiệm vụ liên quan chương trình Thực tập trong và ngoài nước

– Phối hợp thực hiện đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng

– Tổ chức các lớp kỹ năng; hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên (tham quan, sản phẩm của Trường…)

– Thực hiện liên hệ doanh nghiệp, tạo việc làm thêm, thực tập*

– Thực hiện ngày hội việc làm sinh viên, ngân hàng việc làm*

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN.Trần Khánh Vân

Chuyên viên tổ HSSV

– Phụ trách công tác sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh; Quản lý dữ liệu SV Khoa Sp tiếng Anh; phụ trách công tác Khoa Nhật, Trường PTCNN, quản lý dữ liệu SV Khoa Nhật trong phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên cổng thông tin người học ĐHQG.

– Thực hiện nhiệm vụ trao đổi sinh viên (bao gồm chương trình EU Share)

– Thực hiện công tác tư tưởng sinh viên các khoa

– Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hành chính cho SV theo mô hình “Một cửa”

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

CN.Trần Thanh Giang

Chuyên viên  

– Phụ trách công tác SV Khoa Nga, khoa Trung, khoa Pháp, Khoa Đức, khoa Hàn, Bộ môn Ả Rập; quản lý dữ liệu SV các đơn vị nói trên trong phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên cổng thông tin người học ĐHQG.

– Phụ trách email hssv.dhnn@vnu.edu.vn

– Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV.

– Phụ trách công tác học bổng trong ngân sách nhà nước *

– Thực hiện công tác tư tưởng sinh viên các khoa

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Chuyên viên

Phó Bí thư ĐTN

Bí thư Chi bộ sinh viên

Cán bộ chuyên trách đoàn (thực hiện theo nhiệm vụ Ban chấp hành Đoàn Trường giao)
CN. Đặng Huyền Thư

Chuyên viên

Chủ tịch Hội sinh viên Trường

Cán bộ chuyên trách đoàn (thực hiện theo nhiệm vụ Ban chấp hành Đoàn Trường giao)