Thông báo nộp hồ sơ để thực hiện chế độ chính sách học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo về việc nộp hồ sơ để thực hiện chế độ chính sách xem tại đây

Mẫu đơn chế độ chính sách: Tại đây

Quy định về việc nộp hồ sơ
– Sinh viên khóa QH.2021.F1 nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại thông báo.
– Sinh viên khóa QH.2018.F1, QH.2019.F1, QH.2020.F1: đối với chế độ miễn giảm học phí: sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo thông báo tại mục 1.1 của Thông báo; đối với các chế độ khác: sinh viên đã nộp hồ sơ từ đầu khóa học không phải nộp lại hồ sơ, riêng các hồ sơ có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo sinh viên nộp lại hồ sơ nếu giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đã nộp trước đó hết giá trị.
– Trường hợp sinh viên đi học tiếp sau khi nghỉ học có thời hạn hoặc đi du học: sinh viên nộp lại đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 1.
– Sinh viên nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đảm bảo có báo phát trong thời gian từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021 (trường hợp gửi chuyển phát nhanh đảm bảo có báo phát tính theo dấu bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (số 01 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội).
– Sinh viên xác nhận việc nộp hồ sơ theo biểu mẫu sau:
https://forms.gle/DKTrTBerKgCMBdbo9. Nhà trường gửi thông tin xác nhận việc nhận hồ sơ của sinh viên theo email sinh viên khai báo trong biểu mẫu.
– Các trường hợp nộp hồ sơ nộp không đầy đủ và không đúng hạn, Nhà
trường sẽ không giải quyết.

Xin trân trọng cám ơn!