Quyết định số 665/ĐHNN-HSSV của Hiệu Trưởng trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 
Số:  665 /ĐHNN-HSSV

V/v trao học bổng cho sinh viên

có hoàn cảnh khó khăn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                 Hà Nội, ngày  06  tháng  06   năm 2017

 

Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy

 

Nhằm gây  quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá V-Stars trao học bổng cho sinh viên. Cụ thể như sau:

 

  1. Chỉ tiêu học bổng:  10 suất
  2. Trị giá mỗi suất học bổng: 4 000 000đ ( Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn)
  3. Đối tượng đăng ký học bổng:

Là sinh viên đại học hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn  và có điểm học tập từ Khá trở lên.

     ( Lưu ý không xét học bổng cho những  sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2017)

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng:

– Đơn xin cấp học bổng ( theo mẫu kèm theo)

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn ( có xác nhận của địa phương)

– Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016- 2017.

  1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 12 – 14.06.2017
  2. Địa điểm nộp hồ sơ: P106 – A1 ( gặp cô Vân

Xin trân trọng thông báo./. Tải Mẫu đơn tại đây:

don-dang-ky-hb

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (b/c);

– Như trên;

– Lưu: HCTH, CTHSSV, V3.

TL/HIỆU TRƯỞNG

      KT. TRƯỞNG PHÒNG CT&CTHSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký )

 

Nguyễn Huyền Trang