Quyết định của hiệu trưởng miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

 

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc

 

 

Số:  982  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày  22  tháng 5   năm 2017

                                 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính Phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế Công tác Sinh viên tại ĐHQGHN;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho 130 sinh viên có tên dưới đây.

(Có danh sách kèm theo)

 

Điều 2. Các ông, bà Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp , Chính trị và Công tác HSSV, Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và các sinh viên được miễn, giảm học phí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

      mien-giam-kii-1617 

                                                                                      

Nơi nhận:

– Như Điều 2 (để thực hiện);

– Lưu: HCTH, CTHSSV, Ng3.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Tuấn Minh