Category Archives: Thủ tục hành chính

Luật giáo dục

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang

Quy chế đào tạo Đại học (ĐHQGHN)

Quy chế này quy định về đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: cơ chế quản lý và tổ chức đào tạo; chương trình đào tạo; tuyển sinh; tổ chức đào tạo; nghiên

Văn bản hướng dẫn Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị HS&SV trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn học sinh, sinh viên làm các thủ tục hành chính: Hướng dẫn kết nạp đảng, Hướng dẫn thủ tục mượn sách tại Trung tâm học liệu, Hướng dẫn tính

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thủ tục HSSV xin thôi học Hồ sơ, thủ tục Đơn xin thôi học của HSSV (theo mẫu được cung cấp tại website của Trường) có ý kiến của gia đình và xác nhận của khoa chủ quản. Quy trình a) HSSV nộp hồ sơ

Biểu mẫu

Lưu ý: sinh viên có kiến nghị, đề xuất,  …xin vui lòng gửi thư vào địa chỉ: hssv.dhnn@vnu.edu.vn QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG CT&CT HSSV Bước 1: Chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền đẩy đủ thông tin trên mẫu.