Văn bản hướng dẫn Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị HS&SV trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn học sinh, sinh viên làm các thủ tục hành chính: Hướng dẫn kết nạp đảng, Hướng dẫn thủ tục mượn sách tại Trung tâm học liệu, Hướng dẫn tính điểm rèn luyện…như sau:

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
1 Hướng dẫn kết nạp đảng Download xem chi tiết
2 Hướng dẫn tính điểm rèn luyện Download xem chi tiết
3 Hướng dẫn thủ tục mượn sách Download xem chi tiết