Luật giáo dục

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Xem luật giáo dục đại học cho cán bộ : Download xem chi tiết tại đây

Xem luật giáo dục đại học cho sinh viên: Download xem chi tiết tại đây

Xem luật giáo dục đại học cho toàn văn: Download xem chi tiết tại đây