All posts by quantriweb

Thông báo của Văn phòng Cựu sinh viên ĐHQGHN

ĐHQGHN dự kiến tổ chức chương trình “Kết nối – Giao thương Cựu sinh viên ĐHQGHN”, cụ thể ở đường link bên dưới và file chương trình chi tiết đính kèm https://alumni.vnu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-chuong-trinh-ket-noi-giao-thuong-cuu-sinh-vien-dhqghn/6/123