All posts by postbai

Quyết định của Hiệu trưởng cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên chính quy khóa QH.2013, QH.2014, QH.2015.

Phòng Chính trị và Công tác HSSV thông báo Quyết định của Hiệu trưởng cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2015-2016 cho  sinh viên chính quy khóa QH.2013, QH.2014, QH.2015. (Kèm theo danh sách sinh viên được thụ hưởng) Danh sách