Tag Archives: Biểu mẫu

Văn bản hướng dẫn Sinh viên

Phòng Công tác Chính trị HS&SV trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn học sinh, sinh viên làm các thủ tục hành chính: Hướng dẫn kết nạp đảng, Hướng dẫn thủ tục mượn sách tại Trung tâm học liệu, Hướng dẫn tính

Tài liệu dành cho sinh viên

Luật Phòng chống ma tuý: Xem tại đây Luật An ninh mạng: Xem tại đây Luật Tôn giáo: Xem tại đây Luật An toàn giao thông: Xem tại đây Tài liệu về các vấn đề liên quan đến công tác Chính trị và Học sinh-