All posts by doanthanhnien

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC

Phần thứ nhất: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC Sự hình thành khát vọng giải phóng dân tộc, cống hiến dựng xây đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh Khát vọng về một nền độc lập –

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  VỀ NÊU CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn rất coi

Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới. Di sản mà Người để lại