Hướng dẫn thủ tục hành chính

Phụ lục 1: Về các thủ tục trực tuyến

 

STT  

Nội dung

 

Quy trình thực hiện

Thời gian trả kết quả
1. Cấp Giấy chứng nhận sinh viên Bước 1: – Sinh viên truy cập vào trang web uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18

-Sinh viên gửi yêu cầu

Bước 2: – SV nhận kết quả tại bộ phận một cửa P106A1

-Sau 3 ngày làm việc nếu yêu cầu chưa được xử lý, xin vui lòng gửi về địa chỉ                  Email: ulis.hssv@vnu.edu.vn

Sau 3 ngày làm việc
2. Cấp Giấy giới thiệu
3. Xác nhận vay vốn sinh viên
4 Sửa thông tin sinh viên trên phần mềm QLĐT Bước 1: -Sinh viên truy cập vào trang web uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18

-Sinh viên chọn yêu cầu

Bước 2: -Cán bộ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và xử lý trực tiếp trên phần mềm.

– Sau 3 ngày làm việc nếu yêu cầu chưa được xử lý , xin vui lòng gửi về địa chỉ                 Email: ulis.hssv@vnu.edu.vn

5 Cấp lại mật khẩu vào cổng thông tin Đào tạo Đại học (Portal)

Phụ lục 2: Về các thủ tục trực tiếp

 

STT  

Nội dung

 

Quy trình thực hiện

Thời gian trả kết quả
1 Xin nghỉ học có thời hạn (bảo lưu) Bước 1: Sinh viên tải đơn trên trang web tại địa chỉ http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/, điền thông tin vào đơn

Bước 2:- SV nộp đơn tại bộ phận Một cửa P106 A1. Sinh viên điền thông tin vào sổ đăng ký.

-Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin sinh viên và gửi thông tin sinh viên đến phòng ban liên quan.

– Phòng KHTC tiếp nhận và xử lý hồ sơ không quá 2 ngày làm việc.

            –Phòng CT & CT HSSV làm Quyết định và xử lý Quyết định tới các bộ phận liên quan

Bước 3: SV nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa P106A1

Sau 5 ngày làm việc
2 Xin học tiếp
3 Xin thôi học
4 Xin chuyển khóa
5 Xin đi giao lưu, đi học ở nước ngoài
 6 Xác nhận lí lịch sinh viên Bước 1: Sinh viên tải đơn trên http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/, điền thông tin vào đơn

           -Sinh viên điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào mẫu.

Bước 2: Sinh viên nộp đơn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa P106A1.

Sau 3 ngày làm việc

 

  7 Xin xác nhận ở KTX
  8 Đăng ký thực tập Nghiệp vụ
  9 Đăng kí hỗ trợ, giới thiệu việc làm
10 Đăng kí vé tháng xe buýt Bước 1: – Sinh viên xin mẫu đăng ký xe buýt tại trạm bán vé xe buýt

–         Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu

Bước 2: Sinh viên nộp đơn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa P106A1.

 11 Đơn xin cấp bảng điểm dành cho sinh viên chính quy Bước 1: – Sinh viên truy cập vào Portal sinh viên http://daotao.vnu.edu.vn vào mục Danh sách biểu mẫu hoặc trên website Trường

http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/

Bước 2: Bộ phận một cửa gửi cho cán bộ phụ trách xử lý thông tin.

– Phòng Đào tạo tiếp nhận và xử lý hồ sơ không quá 2 ngày làm việc

Bước 3: SV nhận kết quả tại Bộ phận một cửa P106 nhà A1.

Sau 4 ngày làm việc
12 Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ 2 (dành cho sinh viên ĐHNN và SV ĐHQGHN)
13 Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ 2 (dành cho sinh viên BK)