Giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

Ðịa chỉ : – Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên) 04.66863316
– Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) 04.66863216
Email : ctct_hssv_dhnn@vnu.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Vũ Văn Hải
Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Đoàn
Phó Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
Địa chỉ : Phòng 106 Nhà A1
Điện thoại: 04.66863316
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tình hình đội ngũ

 

Số lượng
Giới tính
Đảng viên
Trình độ đào tạo chuyên môn
Nam
Nữ
TSKH
TS
ThS
ĐH
CBVC trong biên chế
8
4
04
7
6
2
CBHĐ từ 12 tháng trở lên
CBHĐ dưới 12 tháng
Tổng số:
8
4
3
7
6
2

 

HỌ VÀ TÊN
( Chức danh, chức vụ)
NHIỆM VỤ
CHUYÊN MÔN – CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 
ThS. Vũ Văn Hải
 
Trưởng phòng
Bí thư chi bộ
Chuyên viên
 
 
 
Phụ trách chung
– Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng.
– Phụ trách công tác Học sinh sinh viên.
– Phụ trách liên lạc các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động.
– Phụ trách hoạt động Quản trị thương hiệu của Nhà trường.
– Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ.
– Phụ trách thi đua khen thưởng.
– Phụ trách phần mềm QLĐT và QL người học.
 

ThS. Nguyễn Văn Đoàn

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

 

ThS. Nguyễn Huyền Trang

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

– Giúp Trưởng phòng điều hành các công việc trong phòng.
– Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, sinh viên; tổ chức các hoạt động định hướng CTTT; phụ trách hoạt động tuyên truyền, khánh tiêt, lưu trữ truyền thống, cơ sở vật chất.
– Phụ trách in và cấp thẻ SV, thẻ cán bộ.
Phụ trách công tác quân sự địa phương đối với người học.
– Phụ trách trang mạng xã hội Facebook vể Trường ; website (mục HSSV).
Phụ trách công tác báo cáo, kiểm định, báo cáo tình hình việc làm (theo hướng dẫn 4806/BGD và 3890/HD-ĐHQG).
Phụ trách công tác công đoàn, phân công coi thi.
– Giúp Trưởng phòng điều hành các công việc trong phòng.
– Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ SV: Đào tạo kỹ năng, tuyển dụng(việc  làm thêm và việc làm sau tốt nghiệp, thực tập, ngày hội việc làm).
– Phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên (nội, ngoại trú).
– Câu lạc bộ Cựu Sinh viên.
– Quản lý: Thực tập sinh Nhật Bản, học bổng (ngoài ngân sách).
 CN. Đỗ Thiện Hòa
 Chuyên viên
     
– Thực hiện công tác tuyên truyền (Băng rôn, khẩu hiệu, khung chữ, bảng tin, thông tin website về các hoạt động của trường và các đơn vị khi có yêu cầu).
– Theo dõi diễn biến tư tưởng HSSV qua website, các trang mạng xã hội, tổ dư luận xã hội.
– Phối hợp in thẻ
– Theo dõi tình hình cập nhật website, hỗ trợ thông tin về học bổng trên web
– Hỗ trợ hoạt động quảng bá hình ảnh Nhà trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
ThS. Nguyễn Thanh Phương
Chuyên viênTổ phó công đoàn
– Thực hiện công tác khánh tiết.
– Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, Cơ sơ vật chất, phòng lưu trữ truyền thống.
– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tổng hợp về công tác chính trị (hàng tuần và từng thời điểm theo yêu cầu); tổ chức và tham gia tổ dư luận sinh viên.
– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
CN. Phạm Thị Thu Hiền
Chuyên viên tổ HSSV
– Công tác SV Khoa Nga, Khoa Nhật, Khoa Đức, BM tiếng Ả rập, PTCNN.
– Quản lý dữ liệu SV Khoa Nga, Khoa Phương Đông, Khoa P.Tây trong Phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên Cổng thông tin người học ĐHQG.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
– Thực tập Nhật Bản.
ThS. Trần Thúy Ngân
Chuyên viên tổ HSSV
 
– Phụ trách công tác thống kê, báo cáo
Công tác SV khoa Trung, khoa NN&VH Pháp; Quản lý dữ liệu SV khoa Trung, Pháp trong Phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên cổng thông tin người học ĐHQG.
Công tác Khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với HSSV.
– Hợp đồng đào tạo theo địa chỉ, Quản lý hồ sơ sinh viên thuộc các Hợp đồng đào tạo theo địa chỉ.
– Tập hợp các hồ sơ, công văn liên quan đến mảng công tác được giao.
– Công tác học bổng trong ngân sách Nhà nước.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
Trần Thị Thanh Giang
Chuyên viên tổ HSSV
– Công tác sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh
– Quản lý dữ liệu SV Khoa Sp tiếng Anh trong phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên Cổng thông tin người học ĐHQG.
– Công tác HB ngoài NS.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
ThS. Vũ Văn Hải
Chuyên viên
Bí thư ĐTN
Bí thư Chi bộ sinh viên