Giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

Ðịa chỉ : – Phòng 106 – Nhà A1 (Tổ Công tác học sinh, sinh viên) 024 6686 3316
– Phòng 304 – Nhà A1 (Tổ công tác chính trị ) 024 6686 3216
Email hssv.dhnn@vnu.edu.vn


Trưởng phòng: ThS. Vũ Văn Hải

Email: hai32n@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 110 Nhà A1

Phó Trưởng phòngThS. Nguyễn Văn Đoàn

Email: doannv@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 304 Nhà A1

Phó Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Huyền Trang

Email: trang1988@vnu.edu.vn

Địa chỉ : Phòng 106 Nhà A1

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN – CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
ThS. Vũ Văn Hải

 Trưởng phòng

Bí thư chi bộ

Chuyên viên

Phụ trách chung công việc của phòng 

– Trực tiếp phụ trách công tác Học sinh sinh viên.

– Phụ trách hoạt động quản trị thương hiệu của Nhà trường.

– Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ.

– Phụ trách thi đua khen thưởng.

– Phụ trách phần mềm QLĐT và QL người học.

ThS. Nguyễn Văn Đoàn

 Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

– Giúp Trưởng phòng điều hành các công việc trong phòng.

– Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, sinh viên; tổ chức các hoạt động định hướng CTTT;

– Phụ trách hoạt động tuyên truyền, khánh tiêt, lưu trữ truyền thống, cơ sở vật chất.

– Phụ trách in và cấp thẻ SV, thẻ cán bộ.

– Phụ trách công tác quân sự địa phương đối với người học.

– Phụ trách trang mạng xã hội Facebook vể Trường ; website (mục HSSV).

– Phụ trách công tác kiểm định, báo cáo tình hình việc làm (theo hướng dẫn 4806/BGD và 3890/HD-ĐHQG).

– Phụ trách công tác công đoàn, phân công coi thi.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Nguyễn Huyền Trang

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

– Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ SV.

– Phụ trách hoạt động Câu lạc bộ Cựu Sinh viên.

– Phụ trách công tác Thực tập Nhật Bản, học bổng (ngoài ngân sách).

– Ký các văn bản xác nhận sinh viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

CN. Đỗ Thiện Hòa

Chuyên viên

– Thực hiện công tác tuyên truyền (Băng rôn, khẩu hiệu, khung chữ, bảng tin).

– Cập nhật thông tin website liên quan các hoạt động của phòng và hoạt động sinh viên; Viết tin về gương sinh viên (1SV/ tháng)

– Theo dõi diễn biến tư tưởng HSSV qua website, các trang mạng xã hội, tổ dư luận xã hội.

– Quản lý ảnh tư liệu truyền thống của Trường và phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Nguyễn Thanh Phương

Chuyên viên

Tổ phó công đoàn

– Thực hiện công tác khánh tiết.

– Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, Cơ sơ vật chất, phòng lưu trữ truyền thống.

– Thực hiện báo cáo  về công tác chính trị (theo tuần), tổ chức và tham gia tổ dư luận sinh viên.

– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Trần Thúy Ngân

Chuyên viên tổ HSSV

 – Phụ trách công tác thống kê báo cáo

– Công tác SV Khoa Trung, Khoa Pháp; Quản lý dữ liệu khoa Trung, Khoa Pháp trong mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên Cổng thông tin người học ĐHQG.

– Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với HSSV.

– Phụ trách Hợp đồng đào tạo theo địa chỉ, Quản lý hồ sơ SV thuộc các hợp đồng đào tạo theo địa chỉ.

– Phụ trách tập hợp các hồ sơ, công văn liên quan đến mảng công tác được giao.

– Phụ trách công tác học bổng trong ngân sách nhà nước

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN. Phạm Thị Thu  Hiền

Chuyên viên tổ HSSV

– Công tác SV Khoa Nga, Khoa Nhật, Khoa Đức, Bộ môn tiếng Ả Rập, PTCNN; Quản lý dữ liệu SV Khoa Nhật, Đức, BM tiếng Ả Rập trong Phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên cổng thông tin người học ĐHQG.

– Phụ trách email hssv.dhnn@vnu.edu.vn.

– Phụ trách thực tập Nhật Bản.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN.Trần khánh Vân

Chuyên viên tổ HSSV

– Công tác sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh

– Quản lý dữ liệu SV Khoa SP tiếng Anh trong phần mềm quản lý người học và quản lý thông tin sv trên Cổng thông tin người học ĐHQG.

– Phụ trách công tác Học bổng ngoài ngân sách nhà nước.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

CN.Trần Thanh Giang

 Chuyên viên  

Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phân công
CN. Nguyễn Ngọc Anh

 Chuyên viên

Phó Bí thư ĐTN

Bí thư Chi bộ sinh viên