Thông báo về việc đăng ký môn học HK1 năm học 2018 – 2019

  • Thông báo về việc đăng ký các học phần môn chung, học phần GDTC học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, xem chi tiết tại đây
  • Lưu ý:
    • Sinh viên không đăng ký học lại, học cải thiện điể, học ngoài CTĐT, học học phần tự chọn tự do trên Portal
    • Sinh viên không đăng ký nhiều hơn 01 học phần GDTC trên Portal
    • Chỉ đăng ký đúng, đủ những học phần cần học trong học kỳ này