Thông báo về học bổng học kỳ I năm học 2019-2020

Nhà trường xin gửi tới các bạn sinh viên các quyết định cấp học bổng và danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 như sau:

  1. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chuẩn khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018, QH.2019. (Xem tại đây).
  2. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chất lượng cao khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018, QH.2019. (Xem tại đây).
  3. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2019-2020 cho sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23. (Xem tại đây).

  4. Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI 2019-2020. (Xem tại đây).