Thông báo về học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2020/niên khóa 2021 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến 30/4/2020.

Thông tin chi tiết về Học bổng vui lòng xem tại đây.