Tag Archives: Thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Phụ lục 1: Về các thủ tục trực tuyến   STT   Nội dung   Quy trình thực hiện Thời gian trả kết quả 1. Cấp Giấy chứng nhận sinh viên Bước 1: – Sinh viên truy cập vào trang web uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18 -Sinh

Biểu mẫu

Lưu ý: sinh viên có kiến nghị, đề xuất,  …xin vui lòng gửi thư vào địa chỉ: hssv.dhnn@vnu.edu.vn QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA” TẠI PHÒNG CT&CT HSSV Bước 1: đăng nhập link http://uliser.ulis.vnu.edu.vn (tài khoản đăng nhập là email do