Tag Archives: Thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thủ tục HSSV xin thôi học Hồ sơ, thủ tục Đơn xin thôi học của HSSV (theo mẫu được cung cấp tại website của Trường) có ý kiến của gia đình và xác nhận của khoa chủ quản. Quy trình a) HSSV nộp hồ sơ

Biểu mẫu

Lưu ý: sinh viên có kiến nghị, đề xuất,  …xin vui lòng gửi thư vào địa chỉ: hssv.dhnn@vnu.edu.vn QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHÒNG CT&CT HSSV Bước 1: Chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền đẩy đủ thông tin trên mẫu.