Học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chất lượng cao và hệ chuẩn

Thông tin học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chất lượng cao khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018 và hệ chuẩn khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018.
1. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chất lượng cao khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018.
2. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chuẩn khóa QH.2016, QH.2017, QH.2018.
3. Danh sách cấp học bổng học kỳ II năm học 2018-2019