Category Archives: Thông báo

Quyết định của Hiệu trưởng về Trợ cấp xã hội cho SV chính quy từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc                            Số: 1049  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày