Category Archives: Học phí – Học bổng

Quyết định của hiệu trưởng miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc     Số:  982  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày  22  tháng 5   năm 2017                                     QUYẾT

QĐ số 870 của Hiệu trưởng về việc Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2016-2017 cho sinh viên chính quy khóa QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc     Số 870 /QĐ-ĐHNN                  Hà Nội, ngày 08 tháng 5

QĐ số 869/DHNN về việc Về việc cấp hỗ trợ học tập HKI năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chất lượng cao khoá QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc Số:  869  /QĐ-ĐHNN                               Hà Nội, ngày  08   tháng 5   năm 2017