Category Archives: Học phí – Học bổng

QĐ số 869/DHNN về việc Về việc cấp hỗ trợ học tập HKI năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chất lượng cao khoá QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc Số:  869  /QĐ-ĐHNN                               Hà Nội, ngày  08   tháng 5   năm 2017