All posts by quantriweb

Chương trình UMAP-COIL năm 2019

Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN. Thời gian tham dự: Từ 01/7/2019 – 23/8/2019. Chỉ tiêu: 02 sinh viên. Điều kiện tham dự chương trình : – Là sinh viên bậc đại học hệ chính quy đã học tối thiểu 2 học kỳ