Thông báo Học bổng học kỳ I năm học 2022-2023

Quyết định về việc cấp học bổng hệ CLCTT23: Tại đây

Quyết định về việc cấp học bổng hệ CLC: Tại đây

Quyết định về việc cấp học bổng hệ chuẩn: Tại đây

Quyết định về việc cấp học bổng hệ CLCTT23 QH2021.F.1: Tại đây

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO: Tại đây

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNN ngày 30 tháng 3 năm 2023) ĐỐI VỚI SINH VIÊN CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO TT23 KHÓA QH.2021.F1: Tại đây

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023  ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN: Tại đây

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CTĐT CHẤT LƯỢNG CAO TT23 KHÓA QH.2019.F1, QH.2020.F1: Tại đây