Thông báo về việc cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ Điều 41 Quy định về công tác xử lý học vụ của Quy chế đào tạo đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đôc Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2017-2018 đối với các sinh viên có tên dưới đây:

(Có danh sách kèm theo): Xem tại đây

Quy định số lần cảnh báo học vụ không quá 02 lần liên tiếp, trường hợp quá 02 lần liên tiếp sinh viên sẽ bị buộc thôi học theo quy định tại khoản 2 điều 41 của Quy chế đào tạo đại học.

Đề nghị các Khoa đào tạo:

– Thông báo trực tiếp tới sinh viên có tên trên, yêu cầu sinh viên xác nhận đã nhận được thông tin cảnh báo.

– Báo cáo lại tình hình sinh viên nếu có biến động.

– Mọi thắc mắc của sinh viên Khoa giới thiệu lên Phòng Chính trị &CTHSSV để giải đáp.