Thông báo về chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018 do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 
   

Số: 3008 /ĐHQGHN-CTHSSV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v chương trình đi giao lưu

tại Nhật Bản năm học 2017-2018.

                         Hà Nội,  ngày  28 tháng 7 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018 do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ như sau:

  1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn

– Sinh viên hệ chính quy, đang học năm thứ ba hoặc thứ tư, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

– Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; ưu tiên sinh viên có khả năng phiên dịch Việt – Nhật, Nhật – Việt;

– Có hiểu biết sâu sắc về Tổ chức Shinnyoen – Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;

– Có ý thức tham gia và tổ chức đoàn;

– Có sức khỏe và đạo đức tốt;

– Có đủ điều kiện làm visa.

  1. Chỉ tiêu hồ sơ

Phân bổ số lượng hồ sơ tại đơn vị như sau:

STT Đơn vị Số lượng hồ sơ
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 1
2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ngành tiếng Nhật) 2*
3 Trường Đại học Ngoại ngữ (ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản) 4*
4 Trường Đại học Công nghệ 1
5 Trường Đại học Kinh tế 1
6 Trường Đại học Giáo dục 1
7 Khoa Luật 1
8 Khoa Y Dược 1
TỔNG CỘNG 12

Ghi chú: (*) Các đơn vị khi đề cử danh sách sinh viên đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

  1. Chương trình giao lưu

– Thời gian: 4-5 ngày (khoảng tháng 10/2017).

– Số lượng sinh viên tham gia chương trình: 4-6 sinh viên.

– Nội dung: Sẽ thông báo sau.

  1. Hồ sơ đăng ký

– Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho đoàn/chương trình ;

– Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen – Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;

– Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;

– Thư giới thiệu của cán bộ/giảng viên;

– Bản photo hộ chiếu, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 12/2017;

– Bản photo thẻ sinh viên;

– Bản photo chứng chỉ tiếng Nhật/tiếng Anh;

– Bản photo các chứng nhận thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

 

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa – Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 22/8/2017.

Các đơn vị tổng hợp theo mẫu sau:2017_7_28_tong-hop_giao-luu-nb

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình
giao lưu này.

Trân trọng thông báo./.

 

 Nơi nhận:

– Như trên;

– PGĐ Lê Quân (để b/c);

– Phòng TT&QTTH (để đăng website);

– Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, O12.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Thị Hồng Hạnh