Quyết định của Hiệu trưởng về Trợ cấp xã hội cho SV chính quy từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc

       
       

 

 

       Số: 1049  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày 31   tháng  5   năm 2017

                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp trợ cấp xã hội từ tháng 01/2017 đến hết tháng 6/2017

cho sinh viên chính quy.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính Phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT-BGD&ĐT/BTC/BLĐ-TBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Căn cứ hồ sơ xét trợ cấp xã hội của sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cấp 6 tháng trợ cấp xã hội từ tháng 01/2017 đến hết tháng 6/2017 cho sinh viên chính quy các khoá QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016 theo các mức sau đây:

  • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, mồ côi, tàn tật: 100.000đ/tháng.
  • Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn.: 140.000đ/tháng

(Có danh sách kèm theo)

tro-cap-kii-1617

 

Điều 2. Các ông, bà Trưởng Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Hành chính – Tổng hợp, Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

                                 

Nơi nhận:

– Như Điều 2 (để thực hiện);

– Lưu: HCTH, CTHSSV, Ng3.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Tuấn Minh