Quyết định của Hiệu trưởng Hỗ trợ chi phí học tập cho SV Chính quy từ tháng 1 đến tháng 6/2017

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc

 

 

Số:  1050 /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày   31   tháng 5   năm 2017

                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập từ tháng 01/2017 đến hết tháng 6/2017

cho sinh viên chính quy.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính Phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cấp hỗ trợ chi phí học tập 6 tháng (từ tháng 01/2017 đến hết tháng 6/2017) cho 08 sinh viên chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

 (Có danh sách kèm theo)

ho-tro-chi-phi-hoc-tap-t01-t6-17

 

Điều 2. Các ông, bà Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chính trị và Công tác HSSV, Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

                                 

Nơi nhận:

– Như Điều 2 (để thực hiện);

– Lưu: HCTH, CTHSSV, Ng3.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Tuấn Minh