QĐ số 869/DHNN về việc Về việc cấp hỗ trợ học tập HKI năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chất lượng cao khoá QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc

Số:  869  /QĐ-ĐHNN                               Hà Nội, ngày  08   tháng 5   năm 2017

                                                              QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp hỗ trợ học tập HKI năm học 2016-2017

cho sinh viên hệ chất lượng cao khoá QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016.

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NGOẠI NGỮ

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính Phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2015 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ- ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế Công tác Sinh viên tại ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cấp 5 tháng hỗ trợ học tập HKI năm học 2016-2017 (từ tháng 9/2016 đến hết tháng 01/2017) cho sinh viên hệ chất lượng cao các khoá QH.2013, QH.2014, QH.2015, QH.2016 theo số lượng và các mức như sau:

 

Khoa

Loại A

(150.000đ/tháng)

Loại B

(90.000đ/tháng)

Loại C

(60.000đ/tháng)

 

Tổng

SP Tiếng Anh 29 28 34 91
NN&VH Pháp 4 6 6 16
NN&VH Trung Quốc 6 6 9 21
NN&VH Nhật Bản 7 7 8 22
TỔNG 46 47 57 150

 (Có danh sách kèm theo: ho-tro-clc-ki-1617-1-1

 Điều 2. Các ông, bà Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chính trị và Công tác HSSV, Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các khoa đào tạo chính quy, các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             

Nơi nhận:

– Như Điều 1 và Điều 2 (để thực hiện);- Lưu: HCTH, CTHSSV, Ng6.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 Đỗ Tuấn Minh