Học bổng cho sinh viên, hoc sinh, cán bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN, học tại Đại hoc Khazar, Baku, Azecbaijan

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo về Chương trình Học bổng dành cho sinh viên, hoc sinh, cán bộ của Nhà trường, học tại Đại hoc Khazar, Baku, Azecbaijan cho các chuyên ngành kỹ thuật, tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.  Các trình độ từ cử nhân tới Tiến sĩ

Học bằng tiếng Anh.  Học bổng bao gồm học phí nhưng không bao gồm sinh hoạt phí.

Mọi thông tin chi tiết xem trong trang website sau:

 

http://www.khazar.org/en/menus/497/khazar_university_international_scholarship_program_sup_style_color_red_new_sup_