Category Archives: Tin tức hoạt động

JOBFAIR Vietnamairlines

Năm 2017 và các năm sắp tới, do nhu cầu phát triển mạnh của Vietnam Airlines (VNA), Vietnam Airlines có nhu cầu tuyển chọn số lượng lớn tiếp viên hàng không (TVHK) – có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung, tuyển từ

Thông báo Giải thưởng và học bổng KOVA Lần thứ 15 năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                    Độc lập- Tự do – Hạnh phúc   Số:  381 /ĐHNN-CTHSSV                                       V/v Xét chọn SV nhận học bổng  KOVA                                            Hà Nội,  ngày  03   tháng