Category Archives: Học phí – Học bổng

Quyết định của hiệu trưởng miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                       Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc     Số:  982  /QĐ-ĐHNN                                   Hà Nội, ngày  22  tháng 5   năm 2017                                     QUYẾT